bip.gov.pl
A A A K
Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
To jest wersja archiwalna z dnia 01.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach organizowanych na rzecz Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie


 Zapytanie nie podlegające ustawie o zamówieniach publicznych 


Data publikacji: 01.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych

Dnia 09.02.2018 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl 

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 3 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 09.02.2018 r. zostały wysłane zapytania ofertowe.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.02.2018 r.

Po szczegółowej analizie pozostałych ofert komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą, uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, jest produkt firmy WorkMed.

Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i najkorzystniejsza cenowo. 


Szczecin, dn. 09.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Dotyczy: zakup odzieży ochronnej (fartuchów)
dla nauczycieli Zespołu Szkół Szpitalnej
w Szczecinie

I . ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Szpitalnych / Gmina Miasto Szczecin
Ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odzież ochronna (fartuchy) dla nauczycieli zatrudnionych
w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie: damskie oraz męskie.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony lub przesłany na adres Zamawiającego,

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

  1. Posiadać datę sporządzenia;
  2. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione w formularzu ofertowym;
  3. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Termin złożenia oferty: do 20.02.2018 r.
  2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres mailowy zsszp@miasto.szczecin.pl
  3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.sszpitalne.edu.pl

VI. OCENA OFERT

Kryterium stanowić będą: cena, termin realizacji zamówienia, dostępność produktów oraz koszt dostawy do siedziby Zespołu Szkół Szpitalnych, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: http://bip.sszpitalne.edu.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Justyna Krakowiak-Misiuna pod numerem telefonu
91 88 06 579, 91 88 06 228 oraz adresem e-mail: dyrektor@sszpitalne.edu.pl

Więcej szczegółów w zakładce ponizej w Nie podlegających ustawie, a po zakończeniu przetargu, w zakładce Zakończone.Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 5 506